Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
Аддзел адукацыі Бераставіцкага райвыканкама

Дзяржаўная ўстанова адукацыі
"АЛЕКШЫЦКІ ЯСЛІ-САД"

 

Галоўная | Адно акно | Звароты | Аб установе | Бацькам | New | Сэрвісы

 

Меню раздзелу

 

 

статыстыка наведванняў

Яндекс.Метрика

 

 

У адпаведнасці з вучэбнай праграмай дашкольнай адукацыі дзіця шасці гадоў павінна:

ведаць свае і бацькоў прозвішча, імя, імя па бацьку, узрост, хатні адрас;
называць рэспубліку, сталіцу, горад, у якім пражывае;
групаваць, класіфікаваць розныя віды транспарту па спосабу перамяшчэння (наземны, водны, паветраны), па прызначэнні і характары грузу (пасажырскі, грузавы);
называць у лагічнай паслядоўнасці: поры года (вясна, лета, восень, зіма), месяцы, дні тыдня, часткі сутак;
пералічыць хатніх жывёл, растлумачыць, якую карысць яны прыносяць;
называць і адрозніваць:

2-3 прадстаўнікоў дзікіх жывёл, птушак;
5 -6 відаў дрэў (дуб, ліпа, клён, бяроза, каштан, вярба);
4 віды хмызняку,
6-8 відаў гародніны,
4-5 пладова-ягадных культур;

абагульняць і класіфікаваць прадметы і з'явы па істотных прыкметах (гародніна, садавіна, посуд, мэбля, транспарт, цацкі, адзенне, абутак, дзікія жывёлы, хатнія жывёлы, дзікія птушкі, хатнія птушкі і інш.);
правільна змяняць словы па формах, ўзгадняць ў прамовы назоўнікі з прыметнікамі ў родзе, ліку, склоне; лічэбнікі да назоўнікаў;
правільна ўжываць назоўнікі множнага ліку ў родным склоне (шмат кніг, дзяцей, дрэў, лыж, кветак, сяброў і інш.);
праводзіць гукавы аналіз слова;
параўноўваць прадметы па вышыні, даўжыні, шырыні; раскладваць ў змяншальным і большай парадку;
класіфікаваць прадметы па 2-3 прыкметах адначасова: колер, форма, велічыня (знайдзі чырвоны вялікі трохкутнік; маленькі круглы жоўты шарык)
лічыць да 10 колькасных і парадкавых лікаў;
называць лічбы 0-9;
ведаць склад колькасці з адзінак (у мяжы 5);
ведаць геаметрычныя фігуры: круг, авал, прастакутнік, квадрат, трапецыя, ромб, шар, куб, цыліндр;
ўсталёўваць прасторавыя адносіны аб'ектаў па адносінах адзін да аднаго (справа, злева, за, над, пад, уверсе, унізе і г.д.);
адрозніваць жанры жывапісу: нацюрморт, пейзаж, партрэт;
правільна штрыхаваць і зафарбоўваць малюнак;
карыстацца нажніцамі, іголкай.

 

В соответствии с учебной программой дошкольного образования ребёнок шести лет должен:

 • знать свою и родителей фамилию, имя, отчество, возраст, домашний адрес;
 • называть республику, столицу, город, в котором проживает;
 • группировать, классифицировать различные виды транспорта по способу передвижения ( наземный, водный, воздушный), по назначению и характеру груза ( пассажирский, грузовой);
 • называть в логической последовательности : времена года ( весна, лето, осень, зима), месяцы, дни недели, части суток;
 • перечислить домашних животных, объяснить, какую пользу они приносят;
 • называть и различать :

2-3 представителей диких животных, птиц;
5 -6 видов деревьев ( дуб, липа, клён, берёза, каштан, ива );
4 вида кустарника ,
6-8 видов овощей ,
4-5 плодово-ягодных культур;

 • обобщать и классифицировать предметы и явления по существенным признакам ( овощи, фрукты, посуда, мебель, транспорт, игрушки, одежда, обувь, дикие животные, домашние животные, дикие птицы, домашние птицы и др. )
 • правильно изменять слова по формам, согласовывать в речи существительные с прилагательными в роде, числе, падеже; числительные с существительными;
 • правильно употреблять существительные множественного числа в родительном падеже (много книг, детей, деревьев, лыж, цветов, друзей и др.)
 • проводить звуковой анализ слова;
 • сравнивать предметы по высоте, длине, ширине; раскладывать в убывающем и возрастающем порядке;
 • классифицировать предметы по 2-3 признакам одновременно: цвет, форма, величина ( найди красный большой треугольник; маленький круглый жёлтый шарик )
 • считать до 10 количественным и порядковым счётом;
 • называть цифры 0-9;
 • знать состав числа из единиц ( в переделах 5 );
 • знать геометрические фигуры: круг, овал, прямоугольник, квадрат, трапеция, ромб, шар, куб, цилиндр;
 • устанавливать пространственные отношения объектов по отношению друг к другу ( справа, слева, за, над, под, вверху, внизу и т.д. );
 • различать жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет;
 • правильно штриховать и закрашивать изображение;
 • пользоваться ножницами, иглой.

 

 

 

      

        

 

      

    

 

тэлефон: (01511)73863  e-mailsad-olekshicy@berestovica.edu.byтэлефон, электронная пошта, рэгістрацыйнае пасведчанне